De Emotie Coach
 DELTA EMOTIE COACH

Privacy  is belangrijk!

Hoe gaan wij met je Privacy om?

 

Privacyverklaring

Iedereen is gelijk en waardevol voor ons en wordt als zodanig behandeld. Hiervoor is het nodig om duidelijkheid te verschaffen in wat met de persoonsgebonden gegevens gebeurd. En wat er oder verstaan wordt.
In deze Privacy verklaring geven wij aan hoe en waar wij mee omgaan en beschermen zodat jij veilig kan voelen in onze aanpak.
Contactgegevens:
http://www.delta-emotiecoach.nl en http://www.de-emotiecoach.nl


 DELTA 

EMOTIE COACH

Kamer van Koophandel inschrijf nummer;
 87762455

Telefoon: +31(0)6-34 58 1123
Persoonsgegevens die wij verwerken
 Delta Emotie Coach verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat jij en/of je werkgever gebruik maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:– Voor- en achternaam


– Geslacht


– Telefoonnummer


– Bedrijfsnaam


– E-mailadres


– Functie


– Taal
–

 Historie van aan jou verzonden mails
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website na het klikken op een link in de 
nieuwsbrief.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
.

Delta Emotie Coach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 
– Foto en video materiaal
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
.

Delta Emotie Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het leveren van diensten
. Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten aan te kunnen leveren. We
 gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een offerte te doen en vervolgens
 uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met jou te onderhouden in relatie tot
de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur
te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden;
het is dan ons gerechtvaardigde belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Marketing en verkoopactiviteiten
Wij informeren huidige en voormalige klanten en deelnemers graag over nieuws,
aanbiedingen en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze
dienstverlening , conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat je hiertoe
 expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail,
nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht aan te
geven hierop geen prijs (meer) te stellen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Delta Emotie Coach neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Delta Emotie Coach) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
? Delta bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
 waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van 
de informatie en de doeleinden van de verwerking:
• Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
• Deelnemersgegevens aan trainingen in ons administratie- of marketingsysteem:
7 jaar.
• Leeractiviteiten in het kader van de trainingen in ons systeem: 7 jaar
• Voor sollicitatieprocedures: 4 weken
Delen van persoonsgegevens met derden; 
Delta Emotie Coach verkoopt jouw gegevens niet/nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken. indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Delta Emotie Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Delta Emotie Coach  gebruikt interne tracking cookies bij het versturen van de nieuwsbrief. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dit dient ter optimalisatie van onze website.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door  ons schriftelijk op de hoogte te stellen van je verandering/wensen m.b.t. gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
 een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
 verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@de-emotiecoach.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
 kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Delta Emotie Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
 ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
 goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op
.

 

Warme groet,

Nick


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram